Badania środowiskowe

Duży wybór produktów i usług do badań wody w terenie i w laboratorium.

Produkty elektrochemiczne

Pomiary pH, przewodności, redox, DO lub zmętnienia.

Pobieranie próbek

Wszystko, czego potrzeba do pobierania próbek...

Przygotowanie próbek

Szeroki wybór produktów do przygotowywania próbek...

Kolorymetria/Fotometria

A large choice of systems to measure the different elements of water...

Pomiar BZT (BOD)

Pomiar biologicznego zapotrzebowania na tlen (Biological Oxygen Demand, BOD) to ważny parametr w kontroli jakości wody...

Analiza ChZT

Firma VWR oferuje 2 rozwiązania do analizy ChZT.

Całkowita zawartość węgla organicznego (TOC)

Całkowita zawartość węgla organicznego (TOC) obejmuje węgiel zawarty w związkach organicznych. Pomiar ten często wykorzystuje się jako niespecyficzny wskaźnik jakości wody...

Oznaczanie zawartości chloru (wolnego i całkowitego)

Firma VWR oferuje różne alternatywy do pomiaru chloru wolnego i całkowitego...

Metoda Kjeldahla

Zawartość azotu to jeden z ważnych parametrów wody...

Substancje zawieszone

Firma VWR oferuje różnorodne produkty do pomiaru jakości wody z punktu widzenia zawartości substancji zawieszonych...

Przepisy prawne/normy

Standardy i normy jakości wody...

Ołów i miedź

Nowy analizator skanujący SA1100 to krok naprzód w testowaniu zawartości ołowiu i miedzi w wodzie...

Flokulacja

Testy flokulacyjne są przeznaczone do wielu zastosowań, jak testowanie działania środków kłaczkujących lub strącających...

Sedymentacja

Test oceniający zawartość substancji stałych zawieszonych w ściekach...

Ługowanie

Ługowanie to proces oddzielania substancji rozpuszczalnej od nierozpuszczalnej...

Turbidymetria

Pomiary zmętnienia są bardzo ważne w monitorowaniu ścieków, wody przemysłowej itp...