Gospodarowanie odpadami

Aby chronić środowisko i zapobiec jego skażeniu, leki cytotoksyczne oraz cały personel zaangażowany w obsługę takich leków, ich przenoszenie, pakowanie, przechowywanie i transport należy traktować ze szczególną ostrożnością.

Opakowania przeznaczone do przechowywania i transportu muszą posiadać wyraźnie oznakowanie. Jeśli pomimo podjęcia wszelkich środków ostrożności dojdzie do rozlania, usunąć i zutylizować rozlane substancje cytotoksyczne może wyłącznie odpowiednio przeszkolony personel. We wszystkich obszarach, w których leki cytotoksyczne są przechowywane, transportowane, używane i podawane, powinien być dostępny zestaw do usuwania rozlanych płynów.

Wszystkie materiały, które miały styczność z lekami cytotoksycznymi, uważa się za odpady cytostatyczne, czyli niebezpieczne. Odpady cytostatyczne należy umieszczać w specjalnych pojemnikach, które po napełnieniu można hermetycznie zamknąć. Należy ponadto postępować zgodnie z wymogami krajowych i lokalnych kodeksów postępowania, jak również rozporządzeniami dotyczącymi przewozu substancji niebezpiecznych. Usuwanie odpadów musi odbywać się ściśle z planem i w taki sposób, aby nie zagrażać ludziom, środowisku naturalnemu ani bezpieczeństwu publicznemu.

Przy przewozie odpadów cytotoksycznych trzeba bezwzględnie stosować się do rozporządzeń dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

Informacje na temat obowiązujących w Europie rozporządzeń i norm dotyczących przechowywania, transportu i gospodarowania odpadami można znaleźć w przewodniku PIC/S na stronie 22 (numer strony dotyczy oryginalnej wersji dokumentu), punkt 5.7 ..., w Aneksie 1 wytycznych UE dotyczących dobrych praktyk wytwarzania (GMP), w punktach 4.1–4.3 standardów jakościowych farmacji onkologicznej QuapoS 5 na stronie 10 (numer strony dotyczy oryginalnej wersji dokumentu) i w zaleceniach Międzynarodowego Towarzystwa Farmaceutów Onkologicznych (ISOPP) (część 2 dotycząca transportu leków cytotoksycznych, część 14 dotycząca rozlania substancji cytotoksycznych, wynaczynienia i innych zdarzeń oraz część 15 dotycząca postępowania z odpadami itp.). Dodatkowo konieczne może być uwzględnienie przepisów obowiązujących w danym kraju.