Synteza organiczna z wykorzystaniem odczynników Thermo Scientific

Poznaj nasze odczynniki i materiały do syntezy i badania mechanizmów reakcji, m.in. odczynniki wrażliwe na powietrze i wilgoć oraz elementy budulcowe.

Nasza bogata oferta chemikaliów i odczynników sprzyja innowacyjności, zwiększa wydajność i poprawia bezpieczeństwo w laboratorium. Gwarantujemy bogaty wybór, jakość i niezawodność dostaw. Stworzyliśmy niezawodną globalną sieć zaopatrzenia i oferujemy produkty katalogowe w poręcznych opakowaniach o różnej wielkości, a także niestandardowe produkty chemiczne, które zapewniają elastyczność rozwiązań w różnych zastosowaniach chemicznych.

Broszury Informacje na temat zastosowań

Odczynniki funkcjonalne

Najczęściej stosowane odczynniki funkcjonalne oraz bardziej niestandardowe odczynniki do konkretnych reakcji.

Związki heterocykliczne

Związki heterocykliczne to związki cykliczne, zawierające w pierścieniu atomy co najmniej dwóch różnych pierwiastków i obejmują azot, tlen, siarkę oraz heterocykle mieszane.

Węglowodory

Węglowodory to związki organiczne zbudowane w całości z atomów węgla i wodoru.

Związki nieorganiczne, substancje katalityczne i ligandy

Do związków nieorganicznych zaliczamy sole, metale i substancje zbudowane z pojedynczych pierwiastków. Są to głównie związki jonowe składające się z kationów i anionów połączonych wiązaniem jonowym.

Związki halogenowe

Halogenki organiczne to związki organiczne zawierające fluor, chlor, brom i jod.

Związki azotowe

Do związków azotowych należą m.in. aminy i ich pochodne, nitryle, azydki i hydrazyny.

Związki tlenowe

Do związków tlenowych należą alkohole, aldehydy, ketony, etery oraz kwasy karboksylowe i pochodne.

Związki fosforowe

Do związków fosforowych należą estry kwasów fosforoorganicznych, estry fosfonowe, fosfiny i fosforyny.

Związki siarkowe

Do związków siarkowych należą tiole, tioetery, tioestry, tiomoczniki, sulfonamidy i sulfotlenki.

Materiałoznawstwo i polimery

Polimery organiczne obejmują polisacharydy, polipeptydy, polinukleotydy i materiały syntetyczne, m.in. popularne tworzywa sztuczne takie jak polietylen, polichlorek winylu i polistyren.

Związki metaloorganiczne

Związki zawierające co najmniej jedno wiązanie chemiczne między atomem węgla grupy organicznej i atomem metalu, m.in. metalami alkalicznymi, ziemiami alkalicznymi i metalami przejściowymi, a według niektórych klasyfikacji półmetalami (bor, krzem i selen).

Związki biochemiczne

Zw. biochemiczne odnoszą się do wszystkich substancji chemicznych, znajdujących się w systemie biologicznym. Związki biochemiczne to cząsteczki takie jak aminokwasy, witaminy i nukleotydy oraz organiczne i nieorganiczne związki chemiczne.