Oświadczenie Avantor dotyczące prywatności danych w biznesie

Data ostatniej aktualizacji: 30 marca 2023 r

Prywatność użytkowników jest ważna dla nich i tym samym dla Avantor. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności danych w biznesie, dalej zwane Oświadczeniem o prywatności, porusza trzy istotne kwestie:

 1. Sposób gromadzenia danych osobowych użytkowników przez Avantor;
 2. Rodzaje danych użytkowników gromadzonych przez Avantor w trakcie kontaktów z nimi bądź oferowania im produktów i usług bezpośrednio lub poprzez podmioty powiązane; oraz
 3. Sposób korzystania z danych osobowych użytkowników.

Avantor Inc. i wszystkie podmioty z nim powiązane są w niniejszym Oświadczeniu o prywatności określane mianem „Avantor”. Poszczególne podmioty powiązane mogą być wymienione z nazwy; w przeciwnym razie niniejsze Oświadczenie o prywatności stosuje się wszystkich podmiotów. Użyte w niniejszym Oświadczeniu o prywatności określenie „dane osobowe” oznacza wszystkie informacje, które można wykorzystać, osobno lub w połączeniu z innymi danymi, w celu identyfikacji danej osoby fizycznej.

Avantor oferuje użytkownikom rozliczne produkty i usługi, chcąc odgrywać rolę ich zaufanego partnera i wspierając ich cele poprzez rozwiązania typu „od pomysłu do przemysłu” w globalnych branżach nauk o życiu i zaawansowanych technologii. Niniejsze Oświadczenie o prywatności stosuje się do kontaktów Avantor z użytkownikiem, produktów i usług opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności oraz innych produktów i usług, w których zapisane zostało niniejsze Oświadczenie o prywatności.

Sposób gromadzenia danych osobowych

Avantor gromadzi dane osobowe użytkowników, aby móc działać sprawnie i zapewniać im najlepsze produkty i usługi. Użytkownik przekazuje niektóre dane bezpośrednio, na przykład podczas tworzenia konta w witrynach lub aplikacjach mobilnych Avantor, przeglądania lub zamawiania produktów w tych witrynach, kontaktu z centrami obsługi klienta lub przedstawicielami handlowymi, zamawiania produktów lub usług w imieniu własnym lub swojej organizacji, przesyłania informacji do SciTivity.com lub podobnych witryn, odpowiadania na oferty w mailingu bezpośrednim, kampanie marketingowe, biuletyny i kampanie promocyjne wykorzystujące urządzenia elektroniczne i sieć Internet, kontaktu z Avantor w celu uzyskania literatury, informacji lub wsparcia, bądź wypełniania ankiet dotyczących zadowolenia. Avantor gromadzi określone dane osobowe podczas rejestracji sposobu interakcji użytkownika z Avantor, wykorzystując przy tym rozmaite metody, na przykład niewielkie pliki tekstowe, potocznie zwane „plikami cookie” oraz podczas gromadzenia osobistej historii zamówień, która pozwala lepiej przewidzieć produkty i usługi, które użytkownik może zakupić w przyszłości.

Avantor pozyskuje również określone dane osobowe od osób trzecich. Owe osoby trzecie obejmują:

 • Sieci społecznościowe, w których użytkownik wchodzi w interakcję z obecnością Avantor w różnych mediach społecznościowych poprzez zachowania takie jak śledzenie, lubienie lub łączenie.
 • Spółki przewozowe, transportowe, spedytorskie i inne przedsiębiorstwa logistyczne, dystrybutorzy, subdystrybutorzy i partnerzy w innych kanałach, dostawcy, sprzedawcy, osoby trzecie weryfikujące zdolność kredytową lub udzielające informacji o zdolności kredytowej, miejscu pobytu lub adresie;
 • Podmioty przetwarzające płatności;
 • Dostawcy usług, w tym internetowych, którzy przekazują Avantor dane takie jak: adres IP użytkownika, informacje go identyfikujące, wersja przeglądarki, używany system operacyjny, język, strony z których nastąpiło przejście do i opuszczenie witryny, adresy URL, data i godzina, czas spędzony na poszczególnych stronach, odwiedzane obszary witryny, liczba klikniętych podczas odwiedzania witryny łącz oraz użyte słowa kluczowe wyszukiwania.
 • Dostawcy i inni partnerzy biznesowi, razem z którymi Avantor oferuje usługi pod marką wspólną lub inne usługi albo prowadzi wspólne działania marketingowe; oraz
 • Publicznie dostępne rejestry takie jak ogólnodostępne bazy danych organów rządowych lub inne dane osobowe znajdujące się w domenie publicznej.

Dane osobowe gromadzone przez Avantor

Użytkownik może wybrać, które z jego danych osobowych są gromadzone przez Avantor. Gromadzone dane zależą od kontekstu, w jakim następuje kontakt użytkownika z Avantor, dokonanych wyborów, w tym dotyczących prywatności, oraz używanych produktów i usług. Użytkownik może odmówić podania swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych niezbędnych do świadczenia produktu lub usługi, Avantor może nie być w stanie świadczyć mu tego produktu lub usługi.

Gromadzone przez Avantor dane osobowe obejmują:

Personalia i dane do kontaktu. Imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, nazwa lub charakterystyka stanowiska, adresy do fakturowania i do dostawy, nazwa reprezentowanej przez użytkownika organizacji, numer telefonu i faksu i inne podobne dane do kontaktu.

Dane uwierzytelniające. Hasła, podpowiedzi do haseł, nazwy użytkowników, numery kont oraz inne podobne informacje dotyczące bezpieczeństwa używane do uwierzytelniania i dostępu do kont.

Dane demograficzne. Kraj zamieszkania lub pracy użytkownika, reprezentowany dział lub organizacja, branża, zainteresowania zawodowe i preferowany język.

Dane dotyczące płatności. Dane niezbędne do przetworzenia płatności przy dokonywaniu zakupu, takie jak numer instrumentu płatniczego (np. karty kredytowej lub zamówienia zakupu), kod bezpieczeństwa powiązany z instrumentem płatniczym, jeśli jest wymagany, oraz data wygaśnięcia instrumentu płatniczego.

Dane o korzystaniu. Oprócz gromadzonych bezpośrednio i od osób trzecich danych dotyczących korzystania przez użytkownika z witryn i aplikacji mobilnych Avantor gromadzi również dane osobowe na temat zakupu i korzystania z jej produktów i usług przez użytkownika i jego organizację. Gromadzone przez Avantor dane obejmują:

 • Dane o korzystaniu z produktów. Dane dotyczące przeglądanych lub zakupionych przez użytkownika produktów lub usług, odwiedzonych stron internetowych i produktów wkładanych do koszyka. Dane te obejmują również wyszukiwane ciągi znaków, wybrane ustawienia i preferencje oraz wymogi techniczne.
 • Dane o urządzeniu, łączu i konfiguracji. Dane o urządzeniu i sieci wykorzystywanej do łączenia się z produktami Avantor. Są to między innymi dane dotyczące systemu operacyjnego, przeglądarki i innego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu oraz adresy IP i identyfikatory urządzeń.
 • Dane o gwarancji, zwrotach i działaniu. Dane o działaniu zakupionych przez użytkownika produktów i usług oraz jego doświadczeń z nimi. Avantor gromadzi również przekazywane przez użytkowników opinie i tworzone recenzje produktów oraz pytania i informacje przesłane do działu obsługi klienta. Gdy użytkownik kontaktuje się z Avantor, na przykład z działem obsługi klienta, rozmowy telefoniczne lub sesje czatów z pracownikami działu są monitorowane i rejestrowane, chyba że jest to zakazane prawem. Gromadzone są również dane o działaniu witryn i ich prawidłowym funkcjonowaniu. Dane te pomagają wykryć problemy z używanymi produktami oraz ulepszyć produkty, obsługi i opcje zakupu.

Zainteresowania i powiązania. Zainteresowania zawodowe użytkownika, na przykład jego branża, rodzaje i kategorie produktów i usług którymi jest lub może być zainteresowany, oraz subskrybowane publikacje. Avantor może wywnioskować zainteresowania użytkownika nie tylko z danych osobowych, które użytkownik przekazuje Avantor osobiście, lecz również z innych zgromadzonych przez nią danych.

Kontakty i relacje. Dane osób kontaktujących się z użytkownikiem, jeśli korzysta on z oferowanej przez Avantor witryny lub aplikacji zarządzania laboratorium, takiej jak SciTIvity.com, oraz komunikuje się lub kontaktuje za ich pośrednictwem z innymi osobami lub organizacjami

Dane o lokalizacji. Dane o lokalizacji użytkownika, gdy podaje adresy do fakturowania i do dostawy. Dane o lokalizacji gromadzone są również, przy zastosowaniu globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS), gdy użytkownik korzysta z witryn i aplikacji mobilnych Avantor bądź niektórych produktów lub funkcji opartych o lokalizację w aplikacjach mobilnych Avantor Ogólne dane o lokalizacji użytkownika można również uzyskać z adresu IP, miasta, kraju i kodu pocztowego.

Treści osobiste. Treść plików użytkownika i innej korespondencji, gdy jest to niezbędne do przekazania użytkownikowi informacji o produktach i usługach lub wsparcia tych produktów i usług. Jeśli na przykład użytkownik prześle zdjęcie uszkodzonej wysyłki, zostanie ono zachowane w celu rozpatrzenia roszczenia. Jeśli użytkownik wyśle do SciTIvity.com listę sprzętu i personelu laboratoryjnego, zostanie ona zachowana w celu świadczenia usług przydziału sprzętu. Inne dane, które Avantor gromadzi w celu wysyłania użytkownikowi korespondencji, to:

 • tytuł i treść wiadomości e-mail,
 • tekst i inna treść wiadomości w komunikatorze,
 • nagranie dźwięku i obrazu z wiadomości wideo,
 • nagranie dźwięku i transkrypcja otrzymanej przez użytkownika wiadomości głosowej.

Obrazy z kamer. Jeśli użytkownik wchodzi do należących do Avantor obiektów biznesowych, produkcyjnych, dystrybucyjnych lub innych, jego wizerunek może zostać utrwalony przez kamery systemu bezpieczeństwa.

Sposób korzystania z danych osobowych

Avantor wykorzystuje dane osobowe zgromadzone od użytkownika lub go dotyczące do dwóch głównych celów:

 1. prowadzenie działalności i oferowanie użytkownikowi produktów i usług do zakupu oraz
 2. komunikacja z użytkownikiem, w tym działania na rzecz promocji, informowania i uświadamiania w zakresie działalności, produktów i usług Avantor.

Realizując te cele, Avantor posługuje się zebranymi danymi osobowymi, aby zwiększyć komfort użytkownika i zapewnić mu dostęp do swoich produktów i usług. Jeśli na przykład użytkownik jest zalogowany na swoje konto i przegląda różnego rodzaju sprzęt laboratoryjny lub środki chemiczne o różnym stopniu czystości, Avantor może wykorzystać te i inne informacje powiązane z kontem użytkownika do wyświetlania mu zaleceń lub informowania o dostępności nowych produktów, którymi może być zainteresowany. Avantor może również przekazywać informacje o produktach wyświetlonych przez użytkownika w witrynie, tak aby można było określić, czy jest on zainteresowany zakupem tych produktów. Kolejny przykład: jeśli użytkownik i inni klienci z tego samego obszaru geograficznego zamawiają duże ilości danego produktu lub usługi, Avantor może zadbać o przygotowanie dostatecznych zapasów tego produktu lub dostatecznych zasobów pozwalających świadczyć tę usługę w danym obszarze geograficznym.

Świadczenie i ulepszanie produktów i usług. Wykorzystywanie danych do świadczenia i ulepszania oferowanych produktów i usług oraz wykonywania czynności niezbędnych w działalności Avantor. Powyższe czynności obejmują zakup, produkcję i dystrybucję produktów, utrzymanie i ulepszenie ich działania, rozwój nowych produktów, prowadzenie badań, świadczenie wsparcia klientom oraz rozwijanie i ulepszanie usług. Oto niektóre przykłady tych zastosowań:

 • Świadczenie produktów i usług. Wykorzystywanie danych do dokonywania transakcji z użytkownikiem oraz świadczenia mu produktów i usług.
 • Wsparcie klienta. Wykorzystywanie danych do naprawy, wymiany lub zwrotu kosztów produktów lub usług, przekazywania wymaganych informacji regulacyjnych oraz świadczenia klientom usług wsparcia.
 • Ulepszanie produktów i usług. Wykorzystywanie danych do ulepszania istniejących i rozwijania nowych produktów i usług. Roszczenia gwarancyjne są na przykład wykorzystywane do wykrywania błędów w produkcji oraz zaspokojenia tych roszczeń i rozwijania ulepszonych produktów przy współudziale naszych dostawców.
 • Czynności biznesowe. Wykorzystywanie danych do rozwijania, agregowania i analizowania informacji celem prowadzenia działalności i podejmowania w jej ramach przemyślanych decyzji.

Przesyłanie wiadomości. Wykorzystywanie zgromadzonych informacji do kontaktu z użytkownikiem i jego personalizacji. Avantor może na przykład kontaktować się z użytkownikiem poprzez pocztę elektroniczną lub innymi sposobami, aby przypomnieć mu, że włożył do koszyka internetowego produkty, które są gotowe do zakupu, poinformować go o aktualizacji lub ulepszeniu często przez niego kupowanego produktu bądź specjalnych cenach na produkty, którymi był zainteresowany, przekazać aktualne informacje o statusie zamówienia, zaprosić do udziału w ankiecie lub wysłać publikacje odnoszące się do zainteresowań zawodowych użytkownika.

Marketing. Wykorzystywanie danych zgromadzonych podczas kontaktów biznesowych z użytkownikiem i poprzez witryny do oferowania produktów i usług. Na przykład:

 • Wykorzystywanie danych użytkownika w celu wybrania i przekazywania dodatkowych informacji o produktach i usługach, którymi może on być zainteresowany.
 • Avantor może udostępniać zebrane dane w postaci zagregowanej i zanonimizowanej osobom trzecim, co pomaga analizować zakupy produktów i usług, a co za tym idzie – skuteczniej oferować produkty, które użytkownik może chcieć zakupić.

Wyświetlane użytkownikowi artykuły marketingowe i promocyjne mogą być wybierane na podstawie zebranych danych użytkownika, takich jak jego zainteresowania zawodowe, dokonane transakcje lub treści przeglądane po zalogowaniu do witryn Avantor. Jeśli na przykład użytkownik interesuje się chromatografią, Avantor może mu oferować produkty i usługi z nią związane.

Powody udostępniania danych osobowych

Avantor udostępnia dane osobowe użytkownika za jego zgodą lub gdy jest to niezbędne do wykonania transakcji przez niego zainicjowanych, tak aby można mu było dostarczyć żądane lub zaaprobowane produkty i usługi. Gdy użytkownik zamawia od Avantor produkty wysyłane bezpośrednio z magazynu dostawcy do użytkownika, Avantor udostępnia osobom trzecim, takim jak dostawcy, na przykład imię i nazwisko, adres do dostawy i inne istotne dane do kontaktu. Avantor udostępnia również imię i nazwisko, adres do dostawy i inne właściwe informacje swoim podwykonawcom, którzy świadczą użytkownikowi usługi zamówione za pośrednictwem Avantor. Gdy użytkownik przekazuje dane dotyczące płatności w ramach zakupu, Avantor udostępnia je bankom i zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, aby uzyskać płatność i zabezpieczyć siebie i użytkownika przed oszustwem i ryzykiem kredytowym.

Dodatkowo Avantor udostępnia dane osobowe kontrolowanym przez siebie podmiotom powiązanym i zależnym, tak aby świadczyć produkty i usługi użytkownikowi lub jego organizacji na całym świecie. Avantor udostępnia również dane osobowe, w sposób spójny z celami określonymi w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, swoim dostawcom lub innym osobom trzecim działającym w jej imieniu. Avantor zawarła na przykład umowy z przedsiębiorstwami przechowującymi i zabezpieczającymi dane w swoich obiektach lub dostarczającymi oprogramowanie pomagające obsługiwać dane wygenerowane w ramach działalności Avantor i zarządzać nimi. Dane przechowywane, zabezpieczane i zarządzane przez te przedsiębiorstwa obejmują dane osobowe użytkownika. Przedsiębiorstwa te muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie wymogów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych, zarówno wynikających z ustawy, jak i umów, które Avantor zawarła z tymi przedsiębiorstwami, nie mogą również wykorzystywać danych osobowych otrzymanych od Avantor do innego celu niż cele konkretnie dotyczące działalności Avantor. Avantor może również ujawniać dane osobowe w ramach transakcji biznesowej takiej jak fuzja przedsiębiorstw lub sprzedaż aktywów.

Wreszcie Avantor będzie uzyskiwać dostęp do danych osobowych, przekazywać je, ujawniać i przechowywać wtedy, gdy w dobrej wierze uważa, że jest to niezbędne do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub reakcji na ważne postępowanie prawne, w tym prowadzone przez organy ścigania lub inne instytucje rządowe, zapobieżenia utracie życia lub doznaniu poważnych obrażeń przez inne osoby, oraz z innych powodów dozwolonych przepisami o prywatności danych.

Większość czynności przetwarzania dokonywanych na danych osobowych użytkownika odbywa się za jego zgodą. Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem przyszłym. Aby cofnąć zgodę, użytkownik powinien wysłać wiadomość e-mail na adres podany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności. Dane przetworzone przed otrzymaniem żądania użytkownika mogą być nadal zgodnie z prawem przetwarzane. Dane przetwarzane w ramach wykonywania umowy, której użytkownik jest stroną, lub przetwarzane zgodnie z prawomocnym interesem Avantor również będą nadal przetwarzane.

Sposób dostępu do i kontroli danych osobowych użytkownika

Użytkownik jest zawsze uprawniony do żądania informacji o swoich danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Avantor, ich pochodzeniu, odbiorcach i celach gromadzenia. Informacje te użytkownik otrzymuje nieodpłatnie. Użytkownik ma również prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z Avantor w dowolnym momencie na adres e-mail podany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności lub pisząc do inspektora ochrony danych Avantor na adres podany poniżej. Użytkownik może również oczywiście wnieść skargę do organu ochrony danych w swoim kraju.

Użytkownik może również wybrać sposób gromadzenia i przetwarzania przez Avantor jego danych. Sposób dostępu do i kontroli danych osobowych zależy od witryny, z której korzysta użytkownik. Na przykład:

 • Konto internetowe. Jeśli użytkownik chce przejrzeć, edytować lub usunąć niektóre dane profilowe swojego konta Avantor lub VWR, zmienić hasło lub dodać dane o bezpieczeństwie, może tego dokonać, odwiedzając witryny Avantor.
 • Anonimowe przeglądanie witryn. Aby umożliwić ochronę prywatności, użytkownik może przeglądać witryny lub korzystać z aplikacji Avantor bez ujawniania określonych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, z tym że skorzystanie z funkcji specjalnych takich jak dostępność produktu, wycena zamówień i zamawianie wymaga rejestracji lub zalogowania się na konto.

Jeśli użytkownik nie może uzyskać dostępu do określonych danych osobowych zgromadzonych przez Avantor za pośrednictwem jej witryn, może zawsze skontaktować się z Avantor, VWR, NuSil lub inną spółką powiązaną z Avantor, korzystając z poniższego adresu e-mail. Avantor bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, podejmie działanie na żądanie użytkownika lub poinformuje go, że potrzebuje na to dłuższego terminu.

DPO@avantorsciences.com

Preferencje dotyczące komunikacji

Użytkownik może wybrać, czy chce otrzymywać korespondencję promocyjną od Avantor pocztą zwykłą, pocztą elektroniczną czy telefonicznie. Jeśli użytkownik otrzymuje od Avantor promocyjne wiadomości e-mail i chciałby z nich zrezygnować, może to uczynić, stosując się do wskazówek zawartych w wiadomości. Użytkownik może również dokonywać wyborów dotyczących promocyjnych wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych i zwykłej poczty, logując się na konto i wyświetlając preferencje komunikacji i poczty, gdzie może zaktualizować dane do kontaktu, zarządzać preferencjami kontaktu, rezygnować z subskrypcji i wybrać udostępnianie swoich danych do kontaktu osobom trzecim w celach promocyjnych i marketingowych. Jeśli użytkownik nie posiada konta w jednej z witryn Avantor, może zarządzać preferencjami dotyczącymi kontaktu, rozmawiając z członkami zespołu obsługi klienta. Wybory te nie dotyczą korespondencji obowiązkowej prowadzonej przez niektóre przedsiębiorstwa Avantor, takiej jak potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawiadomienie o wysyłce, prośby o zatwierdzenie zamówienia lub inne komunikaty informacyjne, z których wypisać się można inną metodą.

Prawo użytkownika do wniesienia skargi do organów nadzoru Unii Europejskiej

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej mają prawo wnieść skargę do organu nadzoru państwa członkowskiego UE, w którym mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w którym doszło do zarzucanego naruszenia ich prawa do prywatności danych. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej mają prawo wnieść skargę i skorzystać ze skutecznego sądowego środka zaradczego, jeśli uważają, że ich prawo do prywatności danych zostało naruszone wskutek nieprzestrzegania przez Avantor przepisów o prywatności danych przy przetwarzaniu ich danych osobowych. Obywatele Unii Europejskiej mogą dochodzić orzeczenia sądowego środka zaradczego przed sądem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w której mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Złożenie skargi do organu nadzoru lub wystąpienie do sądu o środek zaradczy nie uchybia prawu obywatela Unii Europejskiej do dochodzenia innych środków zaradczych z tytułu naruszenia jego prawa do prywatności danych.

Pliki cookie i podobne rozwiązania techniczne

Plik cookie to fragment tekstu kojarzony z urządzeniem użytkownika podczas odwiedzin witryny lub korzystania z aplikacji. Plik cookie często ma postać ciągu cyfr lub liter, które w sposób unikatowy identyfikują komputer użytkownika, lecz mogą również zawierać inne informacje. Avantor korzysta z plików cookie, wtyczek, łączy do witryn i aplikacji osób trzecich oraz podobnych rozwiązań celem udostępniania swoich witryn i usług online oraz gromadzenia danych osobowych. Osoby trzecie gromadzą również dane osobowe w imieniu Avantor, korzystając z plików cookie i podobnych rozwiązań, tak aby móc udostępniać Avantor usługi i informacje.

Korzystanie z plików cookie i podobnych rozwiązań przez Avantor

Avantor korzysta z plików cookie i podobnych rozwiązań do kilku celów, uzależnionych od danego produktu lub usługi, w tym:

 • Przechowywanie preferencji i ustawień. W komputerze lub innym urządzeniu użytkownika mogą być przechowywane ustawienia umożliwiające prawidłową pracę witryn lub zachowujące preferencje użytkownika przez dłuższy czas. Avantor zapisuje tam na przykład takie preferencje jak język i ustawienia przeglądarki, tak aby użytkownik nie musiał ich ustawiać od nowa po każdym powrocie do witryny. Jeśli użytkownik zrezygnuje z marketingu internetowego, jego wybór jest również przechowywany w pliku cookie w urządzeniu użytkownika.
 • Logowanie i uwierzytelnianie. Gdy użytkownik loguje się do witryny używając swojego konta, Avantor przechowuje w jego urządzeniu unikatowe identyfikatory, umożliwiając użytkownikowi przechodzenie do kolejnych stron witryny bez konieczności logowania się na każdej stronie. Użytkownik ma również możliwość zapisania swoich danych logowania, aby nie trzeba było ich wprowadzać przy każdym powrocie do witryny.
 • Bezpieczeństwo. Avantor wykorzystuje pliki cookie do zwiększania bezpieczeństwa swoich witryn i usług.
 • Zachowywanie przekazywanych informacji. Gdy użytkownik przekazuje informacje lub dodaje produkty do koszyka, Avantor może przechowywać dane w pliku cookie, aby zapamiętać dodane produkty i informacje.
 • Opinie. Avantor korzysta z plików cookie, aby umożliwić użytkownikowi przekazywanie opinii w swoich witrynach.
 • Dane analityczne. Aby świadczyć produkty i usługi, Avantor korzysta z plików cookie i innych identyfikatorów, aby gromadzić dane o korzystaniu i wydajności. Avantor korzysta z plików cookie na przykład do zliczania unikatowych odwiedzin na stronach internetowych oraz opracowywania innych statystyk dotyczących działania swoich produktów. Używane pliki cookie pochodzą od Avantor i zewnętrznych dostawców usług analitycznych.
 • Wydajność. Avantor korzysta również z plików cookie do równoważenia obciążeń, zapewniających że jej witryny cały czas działają sprawnie.

Oprócz plików cookie ustawianych podczas odwiedzin w witrynie przez Avantor mogą występować pliki cookie ustawiane przez osoby trzecie. W niektórych przypadkach jest to skutek zlecenia świadczenia usług w imieniu Avantor, na przykład analizy ruchu w witrynie, osobie trzeciej.

Kontrola plików cookie

W witrynie Avantor widoczny jest pasek informujący użytkowników, że witryna może wykorzystywać pliki cookie, i umożliwiający uzyskanie dodatkowych informacji po kliknięciu łącza. W niektórych krajach użytkownicy witryny web mogą wybrać swoje preferencje dotyczące plików cookie poprzez zmianę ustawień na stronie preferencji dotyczących plików cookie. Jeśli nadal będą korzystać ze strony internetowej bez wyboru, pozostawione zostaną tylko pliki cookie, które są niezbędne do funkcjonowania strony. Użytkownicy witryny web mają możliwość zaakceptowania wszystkich lub tylko niezbędnych plików cookie. Użytkownicy mogą również w każdej chwili zaktualizować lub zmienić swoje preferencje co do wspomnianych plików. Nasza przeglądarka internetowa zapewnia kontrolę, dzięki której możesz blokować, usuwać lub wybierać pliki cookie. Od plików cookie uzależnione są niektóre funkcje witryn Avantor oraz możliwość przeglądania lub zakupu produktów przez użytkownika. Prosimy pamiętać, że jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić wszystkie pliki cookie, może nie mieć możliwości zalogowania się lub skorzystania z niektórych funkcji i preferencji zależnych od plików cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć pliki cookie, ustawienia i preferencje w nich zapisane zostaną usunięte i konieczne może być ich odtworzenie.

Korzystanie przez Avantor z usług analitycznych

Witryny Avantor często zawierają rozwiązania techniczne zewnętrznych dostawców usług analitycznych, które pomagają sporządzać zagregowane dane statystyczne dotyczące skuteczności witryny, działań marketingowych lub innych czynności. Rozwiązania te umożliwiają dostawcom usług analitycznych ustawianie i odczytywanie w urządzeniu użytkownika własnych plików cookie lub identyfikatorów, za pośrednictwem których mogą gromadzić informacje o czynnościach użytkownika w aplikacjach, witrynach lub innych produktach. Dane analityczne pochodzące z czynności użytkownika w witrynie Avantor są zwykle anonimowe, osoby trzecie mają jednak możliwość łączenia ich z innymi informacjami o użytkowniku pochodzącymi z innych witryn lub od innych osób trzecich, aby identyfikować użytkownika i budować profil jego działań w sieci Internet.

Usługi osób trzecich

Niektóre witryny i aplikacje Avantor zawierają wtyczki lub inne funkcje łączące użytkownika z witrynami lub innymi platformami będącymi własnością osób trzecich lub przez nie prowadzonymi. Avantor wymieniła te osoby trzecie, podała niektóre informacje o usługach, które świadczą one Avantor, wskazała w jaki sposób mają one dostęp do danych osobowych użytkownika lub te dane gromadzą, oraz poinformowała użytkownika jak się z nimi skontaktować. Połączenie z witrynami osób trzecich może spowodować gromadzenie danych osobowych użytkownika przez te osoby trzecie i podleganie ich zasadom prywatności.

W niektórych witrynach i aplikacjach mobilnych Avantor zintegrowano funkcje udostępniane przez spółkę Twitter Inc. Gdy użytkownik korzysta z usług udostępnionych przez Twitter Inc. i funkcji retweetowania, odwiedzane przez niego witryny są połączone z jego kontem na platformie Twitter i widoczne dla innych użytkowników jej usług. Do Twitter Inc. przekazywane będą również dane osobowe. Avantor nie zna szczegółów przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twitter Inc. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Twitter oraz modyfikacji ustawień konta można znaleźć w zasadach prywatności Twitter Inc, które dostępne są w jej witrynie lub pod adresem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

W niektórych witrynach i aplikacjach mobilnych Avantor zintegrowano funkcje udostępniane przez spółkę LinkedIn Corporation. Przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z siecią LinkedIn Corporation w momencie dostępu do jednej lub więcej stron witryny Avantor zawierających funkcje stworzone przez LinkedIn Corporation. LinkedIn Corporation jest informowana o odwiedzeniu witryny Avantor z adresu IP użytkownika Jeśli użytkownik „poleci” witrynę lub działalność Avantor, gdy jest zalogowany do swojego konta LinkedIn Corporation, możliwe jest, że LinkedIn Corporation przypisze jego odwiedziny w witrynie Avantor do konta użytkownika w serwisie LinkedIn Corporation. Avantor nie zna szczegółów przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn Corporation Informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika przez LinkedIn Corporation i zmiany ustawień konta znajdują się w zasadach prywatności LinkedIn Corporation dostępnych w jej witrynie lub pod adresem 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

W niektórych witrynach i aplikacjach mobilnych Avantor zintegrowano funkcje udostępniane przez spółkę Facebook Inc., które rozpoznać można po logo Facebook lub przycisku „polubienia”. Jeśli użytkownik nawiąże bezpośrednie połączenie z siecią Facebook Inc. podczas łączenia się z serwisem Facebook za pośrednictwem jednej lub więcej stron witryny Avantor zawierających wtyczkę Facebook Inc., Facebook Inc. zostanie poinformowany o odwiedzinach użytkownika w witrynie Avantor z jego adresu IP. Jeśli użytkownik polubi witrynę Avantor, gdy jest zalogowany do swojego konta w serwisie Facebook, możliwe jest, że Facebook Inc. przypisze witrynę oraz jego odwiedziny w witrynie Avantor do konta użytkownika w serwisie Facebook. Avantor nie zna szczegółów przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Facebok Inc. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika przez Facebook Inc. oraz modyfikacji ustawień konta można znaleźć w zasadach prywatności Facebook Inc, które dostępne są w jej witrynie lub pod adresem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA

Witryny Avantor korzystają z usług i funkcji udostępnianych przez podmioty zależne Alphabet Inc., konkretnie Google Inc. i YouTube LLC. Opisy tych usług i ich powiązanie z danymi osobowymi użytkownika znajdują się poniżej.

W niektórych witrynach Avantor widnieje przycisk Google+. Po kliknięciu przycisku Google+ w witrynie Avantor Google Inc. będzie przechowywać informacje o witrynie oraz stronie odwiedzanej w momencie kliknięcia przycisku Google+. Informacje te mogą być wyświetlane razem z informacjami z profilu Google użytkownika, w tym zdjęciem, na różnych platformach Google.

Avantor korzysta w wielu swoich witrynach z webowych usług analitycznych świadczonych przez Google Inc. Usługi analityczne wykorzystują pliki cookie do gromadzenia i przesyłania informacji do Google Inc., gdzie jest zapisywana na serwerach. W ramach usług analitycznych świadczonych przez Google Inc. gromadzona jest większość informacji wskazanych powyżej w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, w tym adres IP, nazwa dostawcy usług internetowych, wersja przeglądarki, używany system operacyjny, język, strony z których nastąpiło przejście do i opuszczenie witryny, adresy URL, data i godzina, odwiedzane obszary witryny, liczba klikniętych podczas odwiedzania witryny łącz oraz użyte słowa kluczowe wyszukiwania.

Usługa Google Analytics Remarketing umożliwia wyświetlanie użytkownikowi reklam w oparciu o jego zainteresowania zawodowe ustalone na podstawie wcześniejszego korzystania z witryny w jego urządzeniach. Google Inc. skojarzy historię przeglądania w przeglądarkach internetowych i aplikacjach z kontem Google Inc. użytkownika w celach wyświetlania reklam na jego urządzeniach. Google Inc. zbiera i uwierzytelnia informacje identyfikujące użytkowników, tymczasowo powiązane z danymi Google Analytics, aby określić i zbudować grono odbiorców reklam na różnych urządzeniach.

Avantor korzysta również z Google Words, programu reklam internetowych udostępnianego przez Google Inc. W połączeniu z Google Words Avantor dokonuje śledzenia konwersji, ustawiając plik cookie po kliknięciu wyświetlonej przez Google reklamy. Jeśli użytkownik odwiedzi określone witryny, gdy ten plik cookie jest aktywny, Google i dana witryna mogą stwierdzić, że użytkownik kliknął reklamę i przeszedł do witryny. Avantor otrzymuje od Google Inc. informacje na temat liczby użytkowników, którzy kliknęli reklamy Avantor i zostali przekierowani do strony śledzenia konwersji. Avantor nie uzyskuje w tym procesie żadnych informacji, których można użyć do osobistej identyfikacji użytkowników.

W niektórych z witryn Avantor wykorzystywana jest usługa Google AdSense używająca plików cookie i znaczników nawigacyjnych (niewielkich, często przezroczystych grafik) do oceny ruchu użytkowników w witrynie. Informacje generowane przez pliki cookie i znaczniki nawigacyjne, w tym adres IP użytkownika, i dotyczące korzystania z witryn Avantor, są przesyłane do Google, a następnie udostępniane Avantor, co pozwala określić skuteczność jej reklam.

Niektóre witryny Avantor wykorzystują wtyczki opracowane przez spółkę YouTube LLC. Jeśli użytkownik odwiedzi witrynę wyposażoną we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube i przesłana informacja o odwiedzonych stronach w witrynie. Jeśli użytkownik zaloguje się do swojego konta YouTube, serwis umożliwia powiązanie przeglądanych przez niego stron bezpośrednio z profilem konta.

W niektórych witrynach Avantor znajdują się również nagrania wideo hostowane na Vimeo Inc. Vimeo cechuje się podobną zasadą działania jak inne zewnętrzne serwisy wideo wymienione w niniejszym Oświadczeniu o prywatności. Zasady prywatności Vimeo można znaleźć w witrynie serwisu lub kontaktując się ze spółką Vimeo Inc. pod adresem 555 West 18th Street, New York, New York, 10011, USA.

Część witryn Avantor wykorzystuje Google Maps, usługę kartograficzną opracowaną przez Google Inc., za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji. Google Maps zapisuje adres IP użytkownika i przesyła go na serwer Google w celu ustalenia danych lokalizacyjnych, na podstawie których można odgadnąć położenie geograficzne użytkownika. Avantor wykorzystuje Google Maps w swoich witrynach, aby zwiększyć ich atrakcyjność i ułatwić odszukanie jej obiektów.

Niektóre witryny Avantor wykorzystują Google reCaptcha do określenia, czy użytkownik witryny jest człowiekiem, czy też zautomatyzowanym programem komputerowym. Do ustalenia, czy użytkownik jest człowiekiem czy programem, używane są rozmaite zbierane i przesyłane do Google Inc. informacje, w tym adres IP, czas odwiedzin w witrynie oraz ruchy kursora. Możliwość korzystania przez użytkownika z określonych funkcji witryny jest ograniczona ustaleniami dokonanymi przez usługę reCaptcha.

Użytkownik może zapobiec przechowywaniu w swoim urządzeniu niektórych plików cookie stworzonych przez Google, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Użytkownik może również zapobiec przekazywaniu Google Inc. i przetwarzaniu przez nią wygenerowanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania przez niego z witryny, pobierając i instalując udostępnione przez Google wtyczki przeglądarki lub rezygnując z gromadzenia danych poprzez wyłączenie Google Analytics. Rezygnacja z Google Analytics spowoduje umieszczenie w urządzeniu pliku cookie wskazującego preferencję użytkownika. Zasady prywatności Google są dostępne pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. lub po skontaktowaniu się z Google Inc. pod adresem 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Niektóre witryny Avantor wykorzystują świadczone przez Marketo Inc. usługi zewnętrzne w zakresie organizowania i analizy dystrybucji biuletynów. Gdy użytkownik zapisuje się do biuletynu Avantor, do Marketo Inc. przekazywane są i zapisywane na jej serwerach informacje takie jak adres e-mail użytkownika. Zasady prywatności i zasady plików cookie stosowane przez Marketo Inc. dostępne są w jej witrynie lub pisemnie pod adresem 901 Mariners Island Boulevard, San Mateo, California 94404 USA.

Ta strona wykorzystuje technologię Clarity. Dostawcą jest firma Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (zwana dalej "Clarity").

Clarity to narzędzie do analizy schematów zachowań użytkownika na tej stronie. Clarity rejestruje w szczególności ruchy kursora i zestawia grafiki, które wskazują, na których częściach strony użytkownicy scrollują z dużą częstotliwością (mapy termiczne). Clarity może również nagrywać sesje, dzięki czemu możemy oglądać sposób korzystania z serwisu w formie filmów. Ponadto otrzymujemy informacje o ogólnym zachowaniu użytkowników w obrębie naszej strony internetowej.

Clarity wykorzystuje technologie pozwalające na rozpoznanie użytkowników w celu analizy schematów korzystania z serwisu (np. pliki cookie lub wykorzystanie identyfikacji odcisków palców podczas korzystania z urządzeń). Twoje dane osobowe będą archiwizowane na serwerach Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) w Stanach Zjednoczonych.

Jeżeli uzyskaliśmy Twoją zgodę (pozwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie postawień Art. 6 ust. 1 lit. (a) GDPR (odpowiednik w j. polskim to dokument RODO) oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy telekomunikacyjnej). Taką zgodę można w każdej chwili wycofać. Jeżeli nie uzyskano Twojej zgody, korzystanie z serwisu będzie odbywało się na podstawie postanowień Art. 6 ust. 1 lit. (f) GDPR (odpowiednik w j. polskim to dokument RODO); operator strony ma uzasadniony interes w efektywnej analizie schematów zachowań użytkownika.

Więcej szczegółów na temat polityki prywatności danych osobowych obowiązujących w Clarity można znaleźć na stronie: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq . Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (Ustawa o ochronie danych osobowych) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa podlegająca przepisom o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dostawcy przetwarzają dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z GDPR (RODO).

Informacja dla użytkowników końcowych

Wiele produktów i usług Avantor jest nabywanych i przeznaczonych do użytku przez przedsiębiorstwa i inne organizacje, gdzie kupującym jest pracodawca, szkoła, instytucja lub inna organizacja. Korzystanie przez użytkownika z witryn Avantor może podlegać zasadom ustalonym przez jego organizację (jeśli takowe istnieją), jak również zasadom platformy B2B jego organizacji lub osoby trzeciej wybranej przez jego organizację. Jeśli dostęp do witryn Avantor podlega kontroli organizacji użytkownika, bezpośrednio lub za pośrednictwem platformy zewnętrznej, użytkownik powinien kierować zapytania dotyczące prywatności do administratora w swojej organizacji. Praktyki organizacji użytkownika w zakresie prywatności i bezpieczeństwa mogą różnić się od określonych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności.

Jeśli użytkownik używa adresu e-mail nadanego mu przez organizację, na przykład pracodawcę lub szkołę, do dostępu do witryn Avantor, właściciel domeny (np. pracodawca), z którą powiązany jest adres e-mail, może kontrolować konto Avantor użytkownika i zarządzać nim oraz uzyskiwać dostęp do jego danych i przetwarzać je.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Avantor zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem i ujawnieniem, wykorzystując w tym celu szereg metod i procedur bezpieczeństwa Przykładowo Avantor przechowuje przekazane przez użytkownika dane osobowe w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie, znajdujących się w nadzorowanych obiektach. Przy przesyłaniu danych wysoce poufnych (takich jak numery kart kredytowych) przez sieć Internet są one chronione środkami wymaganymi normą PCI DSS. Witryny Avantor wykorzystują do ochrony przesyłanych danych poufnych i danych osobowych szyfrowanie SSL lub TLS. Użytkownik może rozpoznać połączenie szyfrowane na pasku adresów przeglądarki po zmianie protokołu z „http://” na „https://” i ikonie kłódki (lub podobnym wskaźniku, zależnie od wybranej przeglądarki). Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, informacje przesyłane do witryn Avantor nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Dane otrzymane przez Avantor od osób trzecich są traktowane w taki sam sposób jak dane zebrane bezpośrednio od użytkownika, a także podlegają ograniczeniom lub okolicznościom szczególnym wymaganym przez te osoby trzecie.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zebrane przez Avantor mogą być przetwarzane w kraju użytkownika, w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, w których prowadzą działalność Avantor, jej podmioty powiązane, zależne lub usługodawcy. Avantor i jej podmioty powiązane, zależne lub usługodawcy posiadają duże centra danych w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Meksyku, Kanadzie, Szwajcarii oraz krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Unii Europejskiej. Głównym miejscem przechowywania danych jest zwykle region użytkownika lub Stany Zjednoczone, ponadto często tworzone są kopie zapasowe w centrum danych w tym samym lub innym regionie. Miejsca przechowywania danych wybierane są ze względu na efektywność działania, większą skuteczność i dublowanie danych chroniące je w razie braku zasilania i innych problemów.

Na wniosek osoby, której dane dotyczą wysłany na adres DPO@avantorsciences.com przekażemy w rozsądnym terminie informacje odnośnie do przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących takiej osoby. Osoba, której dane dotyczą ma prawo zmieniać, uzupełniać, poprawiać lub usuwać dane, jeżeli są one niedokładne lub zostały przetworzone niezgodnie z postanowieniami Tarczy Prywatności. W celu pokrycia naszych wydatków związanych z realizacją prośby, możemy poprosić osobę składającą prośbę o uiszczenie niewielkiej opłaty. Prosimy o zapewnienie nam rozsądnego terminu na udzielenie odpowiedzi na zapytania i wnioski. Jeśli dane osobowe zostały nam przekazane przez jednego z naszych klientów, podejmiemy współpracę z tym klientem, aby odpowiedzieć na prośbę osoby, której dane dotyczą o dostęp do danych.

Zanim udostępnimy dane osobowe stronom trzecim innym niż nasi przedstawiciele lub zanim wykorzystamy je w celu innym niż ten, dla którego zostały pierwotnie zebrane lub na który została w późniejszym czasie udzielona zgoda, umożliwimy osobie, której dane dotyczą zgłoszenie sprzeciwu wobec takiego wykorzystania jej danych. Aby ograniczyć ujawnienie takich danych osobowych, prosimy o złożenie pisemnego wniosku na adres DPO@avantorsciences.com.

Nie ujawnimy poufnych danych osobowych stronom trzecim bez uprzedniego uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą a także uzyskamy jej zgodę przed wykorzystaniem poufnych danych w celu innym niż ten, w którym zostały one pierwotnie zebrane lub na który została w późniejszym czasie udzielna zgoda.

W określonych sytuacjach możemy mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych na żądanie władz państwowych, w tym w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym lub egzekwowaniem obowiązującego prawa. Możemy również ujawniać dane osobowe innym stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez władze państwowe, przepisy ustawodawcze lub wykonawcze, w tym między innymi, w odpowiedzi na nakazy sądowe i wezwania do sądu.

Avantor zobowiązuje się do rozstrzygania skarg dotyczących ochrony prywatności oraz gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych przekazywanych do USA zgodnie z obowiązującym prawem. Osoby przebywające na terenie Unii Europejskiej i Szwajcarii powinni w pierwszej kolejności kierować swoje zapytania lub skargi dotyczące ochrony prywatności do Avantor za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres DPO@avantorsciences.com.

Zachowywanie danych osobowych przez Avantor

Avantor zachowuje dane osobowe tak długo, jak to konieczne do świadczenia produktów i usług oraz zrealizowania żądanych transakcji, a także w innych niezbędnych celach, takich jak przestrzeganie obowiązków prawnych, rozstrzyganie sporów i egzekwowanie porozumień. Ponieważ potrzeby te mogą się różnić dla poszczególnych rodzajów danych w kontekście różnych produktów i usług, faktyczne okresy zachowywania mogą mieć różną długość. Kryteria służące do ustalenia okresu zachowywania to:

 • Potrzeba konserwacji produktów, zwłaszcza produktów w branżach regulowanych, i usług oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji biznesowej i finansowej. Jest to zasada ogólna, która wyznacza minimalny okres zachowywania danych.
 • Obowiązek zachowywania danych wynikający z przepisów prawa, umowy lub podobnego źródła, w tym powszechnie obowiązujących przepisów o zachowywaniu danych, decyzji administracyjnych o zabezpieczeniu danych istotnych dla dochodzenia lub danych, które muszą zostać zachowane dla celów sporów sądowych.

W wielu przypadkach Avantor zachowuje dane do momentu ich aktywnego usunięcia lub gdy usunięcie jest możliwe zgodnie z zasadami zachowywania dokumentacji.

Gromadzenie danych osobowych osób małoletnich

W witrynach Avantor nie dochodzi do umyślnego gromadzenia danych osobowych dotyczących wieku użytkownika, jak również umyślnego gromadzenia danych osobowych osób poniżej trzynastego roku życia. Osoby poniżej trzynastego roku życia nie powinny przekazywać Avantor danych osobowych. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych, aby monitorowali sposób korzystania przez ich dzieci z sieci Internet. Jeśli użytkownik ma powody sądzić, że dziecko poniżej trzynastego roku życia przekazało Avantor dane osobowe, prosimy o kontakt na jeden z wymienionych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności adresów e-mail zajmujących się prywatnością.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności

Avantor aktualizuje niniejsze Oświadczenie o prywatności, gdy jest to konieczne do uwzględnienia opinii użytkowników oraz zmian w produktach, usługach i przepisach prawa. Gdy Avantor opublikuje zmiany niniejszego oświadczenia, poprawi datę ostatniej aktualizacji zamieszczoną na początku dokumentu. Jeśli do niniejszego Oświadczenia o prywatności wprowadzone zostaną istotne zmiany dotyczące sposobu korzystania z danych osobowych użytkownika, użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez widoczne ogłoszenie takich zmian lub przesłanie mu bezpośredniego powiadomienia. Zachęcamy użytkownika do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia o prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Avantor wykorzystuje i chroni jego informacje.

Kontakt z Avantor

Problemy z prywatnością, obawy, skargi lub pytania należy zgłaszać inspektorowi ochrony danych Avantor pod adresem DPO@avantorsciences.com. Avantor bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, odpowie na pytania lub obawy użytkownika lub poinformuje go, że potrzebuje na to dłuższego terminu.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, Avantor jest administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z marketingiem oraz dostawą produktów i usług objętych niniejszym Oświadczeniem o prywatności. Adres do korespondencji: Avantor Data Privacy, c/o VWR International, LLC; One Radnor Corporate Center, Suite 200; 100 Matsonford Road; Radnor, Pennsylvania, USA. Telefon: (+1) 610-386-1700.

Adres przedstawiciela Avantor ds. ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, Unii Europejskiej i Szwajcarii: VWR International Management Services GmbH & Co. KG, Hilpertstrasse 20 A, D - 64295 Darmstadt, Niemcy