Systemy pomiarowe C. Gerhardt

Urządzenia firmy C. Gerhardt automatyzują czynności procesowe klasycznych procedur oznaczania substancji, zmniejszając przy tym poziom błędu i zwiększając produktywność. Dzięki standaryzacji warunków analizy, wpływają pozytywnie na wiarygodność i powtarzalność badań.

Oznaczanie białka/azotu w próbce
Prawie cała żywność i pasza dla zwierząt zawiera określony poziom azotu/białka. Zawartość białka jest obliczana w oparciu o procent azotu w próbce i jest głównym kryterium oceny jakości i walorów produktu. Oznacza to, że taka analiza jest kluczowym elementem kontroli jakości w produkcji żywności oraz przemyśle paszowym dla zwierząt.

Systemy destylacyjne – oznaczanie substancji lotnych w próbce
Destylacja jest jedną z najstarszych metod stosowanych dla rozdzielenia substancji. Ta technologia została rozwinięta w urządzeniach Gerhardt w połączeniu z bardzo efektywnym użyciem pary wodnej, co zapewnia większe bezpieczeństwo, szybsze i bardziej powtarzalne wyniki dla tego samego zakresu analizy próbek. Zdolność substancji do rozdzielania za pomocą pary wodnej wykorzystuje się w wielu technikach analitycznych w celu określenia jakości i ilości tych substancji zawartych w badanej próbce.

Oznaczanie tłuszczu całkowitego w próbce
Razem z uwodnieniem, zawartością białek, włókna oraz sodu, całkowita zawartość tłuszczu jest jednym z pięciu głównych parametrów używanych do oceny jakości żywności. Zawartość tłuszczu jest również istotna w ocenie pasz dla zwierząt, i jest określana jako surowy tłuszcz w ramach analizy Weende. W uzupełnieniu do innych parametrów, zawartość tłuszczu jest często czynnikiem decydującym w odniesieniu do oceny jakościowej żywności i paszy zwierzęcej.

Oznaczanie zawartości włókna roślinnego
Oznaczanie zawartości włókna jest szczególnie ważne ocenie jakościowej przy produkcji paszy dla zwierząt. Proporcja zawartości włókien roślinnych ma znaczący wpływ na użyteczność paszy, jej walory a w konsekwencji na zdrowie zwierząt. Ta obszerna analiza odtwarza poszczególne etapy procesu trawienia włókna w żołądku zwierzęcia, co sprawia, że można ocenić wartość odżywczą paszy na bazie rozkładu jakościowego i ilościowego różnych frakcji włókie

Systemy do szybkiej i automatycznej ekstrakcji
Jednostki SOXTHERM® są automatycznymi i w pełni programowalnymi systemami ekstrakcyjnymi służącymi do oznaczania zawartości tłuszczu w produktach spożywczych w tym w nabiale, zbożach, mięsie czy czekoladzie. Ponadto Soxtherm może być wykorzystywany przy wczesnym etapie ekstrakcji do oznaczania zanieczyszczeń w próbkach środowiskowych, takich jak pestycydy, PCB, fenole, dioksyny i dodatki do tworzyw sztucznych