VWR wspiera i sponsoruje młodych, wybitnych naukowców.

Jesteśmy sponsorem kursów, które odbywają się na Politechnice Gdańskiej

pod okiem prof. dr hab. Inż. Agaty Kot-Wasik pt.:

Praktyczne zastosowania chromatografii cieczowej
LC-MS (Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometią mas)

Młodzi naukowcy zgłębiają wiedzę z zakresu:

 •  retencja i selektywność oraz mechanizmy retencji w normalnym i odwróconym układzie faz, chromatografii jonowej, chromatografia wykluczenia,
 •  problematyka doboru optymalnego układu chromatograficznego / programu elucji i techniki oraz warunków detekcji, efektywna eksploatacja aparatury do HPLC,
 •  wykorzystanie techniki LC-MS i LC-MS/MS,
 •  nowe detektory wykorzystywane w chromatografii cieczowej,
 •  ultra sprawna chromatografii cieczowa - możliwości i zagrożenia,
 •  problemy w oznaczeniu ilościowym w chromatografii,
 •  techniki przygotowania próbek do analizy chromatograficznej - „off line” i „on-line”,
 •  walidacja metod analitycznych w chromatografii cieczowej,
 •  nowe kierunki rozwoju techniki chromatografii cieczowej,
 •  aspekty chromatograficzne, a detekcja MS,
 •  interpretacja widm MS,
 •  typy jonizacji i analizatory MS,
 •  analiza ilościowa z zastosowaniem techniki LC-MS

Życzymy udanej nauki